מדיניות האתר

תנאי שימוש

האתר למדא – מבינים סטטיקה בבעלות ע.פ 036710317 למדא ייעוץ והנדסה

להלן האתר,  WWW.LAMDASTATICS.CO.IL

האתר מהווה פלטפורמה של ידע ותמיכה לסטודנטים להנדסאי בניין ואדריכלות

תקנון רכישת קורסים באתר למדא – מבינים סטטיקה

א. כללי

 1. אתר לרכישת קורסים בכתובת , LAMDASTATICS.CO.IL (להלן: “האתר”) מופעל ומנוהל על ידי למדא ייעוץ והנדסה (להלן:”בעל האתר”).
 1. באתר זה ניתן לרכוש קורסים לנושאי הלימוד בתכנית הלימודים של הנדסאי בניין ואדריכלות
 1. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין למדא ייעוץ והנדסה לבין המזמין קורס באתר עבור עצמו (להלן: “המזמין”)
 1. תקנון זה יחול על הרוכשים ו/או המשתמשים באתר, בכל כתובת בה יופעל
 1. אופן השימוש בקורסים יהיה אישי בלבד, לא ניתן להעברה וחל איסור לסחור בו עם משתמשים אחרים
 1. תוקף השימוש בקורסים יהיו עד להצלחה במבחן המה”ט (ציון עובר של 80 ומעלה)
 1. המזמין מצהיר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד למדא ייעוץ והנדסה או כל מי מטעמה בקשר לביצוע הזמנה באתר והשימוש בו מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתקנון זה.
 1. המזמין מצהיר, כי הינו בגיר וכי הוא רשאי לבצע הזמנה באתר בהתאם לדין עבור המשתמש.
 1. בעצם ביצוע ההזמנה הנך מסכים לתנאי תקנון זה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות של החברה, המופיעים באתר וכפי שיעודכנו מעת לעת.
 1. מזמין המבקש לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, מוזמן לפנות למדא ייעוץ והנדסה באמצעות הכתובת info@lamdastatics.co.il
 1. רישום באתר מיועד לצרכים אישיים בלבד של המשתמש, וחל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בקורס ו/או בחלקים ממנו שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.
 1. מסירת כל הפרטים המנויים לעיל הינו תנאי לביצוע רישום לקורס. למדא ייעוץ והנדסה שומרת על זכותה לדחות ו/או לבטל כל רישום בגין מסירת פרטים בלתי נכונים.
 2. מסירת הפרטים המנויים בסעיף 9 נדרשת לצורך ביצוע הזמנה של הקורס. לא חלה חובה כללית על-פי חוק למסור פרטים אלה אולם לא ניתן יהיה לבצע רישום לקורס ללא מסירתם.
 1. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 1. למדא ייעוץ והנדסה רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לרישום לקורס הוא המחיר המפורסם באתר בעת ביצוע הרישום על-ידי המזמין (לעניין זה ביצוע רישום משמעו מילוי טופסי הרישום ומסירת כל הפרטים הדרושים לביצועו כאשר הם מלאים ומדויקים).
 1. הפרסום באתר הינו בגדר הזמנה לקבלת הצעות בלבד. ביצוע רישום על-ידי המזמין הינו בגדר הצעה. הרישום ייחשב כי התקבל ע”י למדא ייעוץ והנדסה רק עם אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין. למדא ייעוץ והנדסה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא כל עוד לא התקבל ולא הושלם הרישום.
 1. למדא ייעוץ והנדסה תעשה שימוש בפרטים שתמסור במסגרת הרישום לאתר על-מנת לשלוח לך עדכונים, פרסומים והצעות עבורך. באפשרותך להודיע בכל עת, כי אין ברצונך להמשיך ולקבל לקבל פרסומים, עדכונים והצעות אלה באמצעות המייל וב-SMS.
 1. מידע אישי אשר מסרת ללמדא ייעוץ והנדסה ואשר תמסור במהלך השימוש באתר ועד לסיום ההתקשרות ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של למדא ייעוץ והנדסה – ניתן לעיין במדיניות הפרטיות באמצעות לחיצה על קישור זה. באישורך על הסכם זה הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לה.

ג. ביצוע רישום והסדרת התשלום

 1. המזמין יבצע את הרישום בהתאם לתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל, וימסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים
 2. תנאי הקורס הינם בהתאם להסכם ההתקשרות של הקורס, אשר קישור אליו יופיע בעת הרישום.
 3. המזמין יאשר קריאת הסכם ההתקשרות של הקורס וכן התקנון.
 4. בעת ביצוע הרישום ימסור המזמין את פרטי כרטיס האשראי לצורך השלמת הרישום.
 5. לאחר ביצוע הרישום תשלח למזמין הודעת דוא”ל לכתובת המייל שימסור המאשרת את ביצוע הרישום על-ידי המזמין. כמו כן, יצורף לאישור העתק מהסכם ההתקשרות של הקורס שנרכש.
 6. אישור זה אינו מהווה אישור לביצוע העסקה והעסקה תאושר אך ורק בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס.
 7. עם קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף לאישור הרישום, תתבצע העסקה.

ד. הקורס, הלימודים וביטולם

 1. הקורס הינו פתוח למשתמש עד להצלחתו במבחן המה”ט, בציון עובר של 80 ומעלה
 2. תנאי הקורס, לרבות תנאי הביטול, הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות.

ה. אחריות ושיפוי

 1. למדא ייעוץ והנדסה משתמשת בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.
 1. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים או פיננסיים על-ידי המזמין, הנה על אחריותו בלבד. למדא ייעוץ והנדסה לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לה דרך האתר כתוצאה ממעשה של צד שלישי.
 1. כמו כן, למדא ייעוץ והנדסה לא תישא בכל אחריות בגין אי קליטת רישום ו/או כל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר בגינה לא יוכל המזמין לבצע את הרישום.
 1. האחריות בגין אי קבלת הפרטים בנוגע לקורס אשר נשלחו על ידי למדא ייעוץ והנדסה בהתאם לפרטים שמסר המזמין ואשר לא הגיעו לידי המשתמש, לרבות עקב מסירת פרטים שגויים, תחול על המזמין.
 1. לא תישא בכל אחריות בגין עיכוב או מניעה בביצוע רכישת הקורס באתר ו/או עיכוב בקבלת פרטי הקורס, ו/או בעיה במהלך הקורס אשר אינו בשליטתה – לרבות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון.
 1. המזמין יפצה וישפה את למדא ייעוץ והנדסה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שתשא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המזמין ו/או המשתמש.

ו. טיפול בתקלות

 1. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ז. בעלות וקניין רוחני

הקלטות ותוכן הקורס הינם רכוש בלעדי של למדא ייעוץ והנדסה ולכן אין להעביר, להעתיק ולשכפל את התכנים הנ”ל

ח. כללי

 1. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 2. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.
 1. בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.
 1. בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. כל שינוי יחול על שירותים שהוזמנו לאחר שבוצע השינוי בלבד.